ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

    Σύγχρονος σχεδιασμός από έμπειρους μηχανικούς, προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη

    Μελέτη των έργων από την αρχική προμελέτη μέχρι την τελική μελέτη εφαρμογής, σχέδια λεπτομερειών, έκδοση οικοδομικών αδειών

    Έγκυρη προκοστολόγηση και ακριβής χρονικός προγραμματισμός έργου

    Υπόδειξη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και αξιόπιστων υλικών, πιστοποιημένα με ISO.

    Εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων και υπηρεσίες συντήρησης

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν προτεραιότητά μας και λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν, τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
© 2007 ΚΤΙΤΩΡ Ο.Ε.